6 December, 16:38


هنر محرک زندگیست...بدون هنر انسان دچار دلمردگی میشود ظرف میوه و لیوان و جام نوشیدنی ..قلمزنی نیمه برجسته #قلمزنی#مس#ظرف_قلمزنی⁦❤